Tarikh : 19 September 2021
Masa : 10.15 pagi
Lokasi : Pusat Internet Felda Lasah
Peserta

: Nurin Fatanah

Tarikh : 19 September 2021
Masa : 3.30 petang
Lokasi : Pusat Internet Felda Lasah
Peserta

: Muhammad Aqil Shamil

Tarikh : 6 September 2021
Masa : 3.30 petang
Lokasi : Pusat Internet Felda Lasah
Peserta

: Muhammad Aqil Shamil

Tarikh : 12 September 2021
Masa : 10.15 pagi
Lokasi : Pusat Internet Felda Lasah
Peserta

: Nurin Fatanah

Tarikh : 5 September 2021
Masa : 3.30 petang
Lokasi : Pusat Internet Felda Lasah
Peserta

: Muhammad Aqil Shamil